Kleuterklassen

De kleuters worden ingedeeld in groepen op basis van leeftijd en ontwikkelingsniveau. Bij een sterke aangroei van het aantal kleuters in de loop van het schooljaar kunnen, in het belang van de ontwikkeling van alle kinderen, de kleuters in een andere groep worden ingedeeld. Nieuwe groepsindelingen in de loop van het schooljaar gaan steeds in na een vakantieperiode. Als ouder wordt u hiervan op voorhand via een brief op de hoogte gebracht.

Bij de jongste kleuters maken de kleuters kennis met materialen en basistechnieken in een systeem van afwisselende doelgerichte opdrachten, educatieve spelletjes en vrij kleuterinitiatief. We zetten ook in op zelfredzaamheid.

De aandacht bij de oudste kleuters gaat uit naar het bevorderen van de fijne motoriek en zelfstandigheid, voorbereidend lezen, schrijven en rekenen, steeds aangeboden in een speelse context en met het oog op het aanvankelijk lezen, schrijven en rekenen.

Door regelmatig integratiemomenten in te lassen tussen de laatste kleuterklas en het eerste leerjaar proberen we de overstap van kleuter naar lagere school zo vlot mogelijk te laten verlopen

Aanwezig zijn in het kleuteronderwijs is mee bepalend voor de schooltoelage en sinds 1 september 2010 is het een toelatingsvoorwaarde voor het gewoon lager onderwijs. Kinderen die niet voldoende naar school zijn geweest moeten eerst slagen voor een taalproef. 

Aanwezigheid kleuters in een Nederlandstalige kleuterklas
°2018    290 halve dagen
°2019    185 halve dagen
°2020    150 halve dagen
°2021    100 halve dagen
 
Om de doelen uit het pedagogisch project te concretiseren, onderschrijft onze school de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen die door het ministerie zijn opgelegd. Om die te realiseren bouwt zij op de leerplannen die door O.V.S.G. (het onderwijssecretariaat van steden en gemeenten) zijn uitgewerkt. 

 

Het onderwijsaanbod in het gewoon kleuteronderwijs omvat de volgende leergebieden: 

-lichamelijke opvoeding 

-muzische vorming  

-Nederlands  

-wereldoriëntatie 

-wiskundige initiatie  

En voor de leergebiedoverschrijdende thema’s :  

-leren leren 

-sociale vaardigheden  

-ICT 

Instapdagen 2023-2024

De kinderen geboren in 2021 kunnen instappen op volgende instapdata

  • Kleuters , jonger dan 3 jaar, mogen pas in de kleuterschool aanwezig zijn vanaf de volgende instapdata:
  • 1 september 2023: eerste schooldag.
  • 6 november 2023: eerste schooldag na de herfstvakantie
  • 8  januari 2024: eerste schooldag na de kerstvakantie
  • 1 februari 2024: instapdag
  • 19 februari 2024: eerste schooldag na de krokusvakantie
  • 15 april 2024: eerste schooldag na de paasvakantie
  • 13 mei 2024: eerste schooldag na Hemelvaart
  • Een kleuter die bij inschrijving al de leeftijd van drie jaar bereikt heeft, kan elke dag worden ingeschreven en in de school toegelaten zonder rekening te houden met de instapdagen.