Medicatieformulier

Algemeen

De school dient uit eigen beweging geen medicatie toe. Bij ziekte zal ze in de eerste plaats een ouder of een door u opgegeven contactpersoon trachten te bereiken. Indien dit niet lukt en afhankelijk van de hoogdringendheid, zal de school de eigen huisarts, een andere arts of eventueel zelfs de hulpdiensten contacteren.

Afspraken

De ouders kunnen de school vragen om medicatie toe te dienen. De school zal weigeren om medicatie toe te dienen, tenzij: -die is voorgeschreven door een arts -die omwille van medische redenen tijdens de schooluren dient te worden toegediend. Indien uw kind dus medicatie moet nemen op school kan dit uit voorzorg enkel toegediend worden mits voorleggen van een briefje van de ouders of een medisch attest van de behandelende geneesheer.

Dit briefje of medisch attest omvat:

-naam, voornaam en geboortedatum van de leerling, zijn/haar klas

-naam van de geneesmiddelen, de dosis en het uur van toedienen, ook bewaren in de koelkast indien nodig

-duur van de behandeling

De geneesmiddelen worden door de ouders aan de leerkracht van het kind persoonlijk afgegeven met het attest. De ouders blijven de eindverantwoordelijken bij het toedienen van medicatie op school.

Toedienen weigeren

In overleg met de CLB-arts kan het personeelslid van de school alsnog weigeren medicatie toe te dienen. In onderling overleg tussen de school, het CLB en de ouders wordt naar een passende oplossing gezocht. 

Download hier uw in te vullen attest


Goed om weten > Medicatieformulier