Personeel

Zorgcoördinator: juf Line
ICT-coördinator: juf Kim
Webmaster: juf Kim

Gym lagere school: meester Glenn
Kleutergym: meester Glenn 

Kinderverzorgster: juf Sandra en juf Ellen

Katholieke godsdienst: juf Anneke
Niet-confessionele zedenleer: juf Sofie 
Islamitische godsdienst: meester Lahcen 

Kleuterklassen

K0 + K1: juf Liesbeth en juf Liselotte
K2: juf Steffi  
K3: juf Nele en juf Nathalie

Lagere school

1ste leerjaar: juf Els
 2de leerjaar: juf Lita en Juf Marina op woensdag                                                                                                         1ste en 2de leerjaar: graadklaswerking in de namiddag (juf Els en juf Lita)


3de leerjaar: juf Kim en juf Julie                                                                                                                      4de leerjaar: juf Femke                                                                                                                                             3de en 4de leerjaar: graadklaswerking in de namiddag (juf Femke en juf Julie)


5de leerjaar: juf Wien                                                                                                                                      6de leerjaar: juf Lotte                                                                                                                                               5de en 6de leerjaar: graadklaswerking (juf Lotte en juf Wien)

Zorgleerkracht: juf Marina 9u

Middagpersoneel: Godelieve, Seyhan,Tine, Jolien, Tatiana

Busbegeleiding: Yolande

Buschauffeur: Danny

Onderhoudspersoneel: Lydia en Seyhan


Wie is wie > Personeel