Zorgvisie

Visie op zorg/leerlingenbegeleiding en optimale onderwijskansen:

In onze school staat elke leerling centraal en is het belangrijk dat kinderen zich goed voelen en graag naar school komen. Als schoolteam hebben we aandacht voor de eigenheid van elk kind in zijn ontwikkeling. Zo trachten we preventief te werk te gaan en moeilijkheden te voorkomen. We creëren een warm en veilig klasklimaat waarbij rekening gehouden wordt met de groeimogelijkheden en talenten maar ook met de onderwijsnoden en specifieke onderwijsbehoeften zodat de leerlingen zich maximaal kunnen ontplooien. Als zorgteam gaan we dan ook steeds op zoek naar antwoorden op de specifieke hulpvragen en wordt er voortdurend gezocht naar een afstemming tussen het pedagogisch-didactisch aanbod, de specifieke onderwijsbehoeften van de leerlingen en de ondersteuningsbehoeften van de leerkrachten. We bieden onze leerlingen kwaliteitsvol onderwijs door handelingsgericht te werken. Hierbij doet de leerkracht er toe, staat de leerling centraal, werken we systematisch en transparant, doelgericht, planmatig, hebben we oog voor positieve aspecten en evalueren we in overleg met alle betrokkenen. Als team reflecteren we kritisch op het onderwijsaanbod en vinden we het belangrijk dat de ontwikkelingen en de leerevoluties goed worden opgevolgd in een uniform leerlingvolgsysteem. Het zorgbeleid vergt planmatig overleg, coördinatie, gelijkgezindheid en een nauwe samenwerking met het ganse schoolteam om de leerlingbegeleiding uit te bouwen. Bij onze leerlingbegeleiding staan twee componenten centraal. Enerzijds werken we preventief, dit is een structurele component op school- en klasniveau. Anderzijds werken we persoonsgericht wat een gedifferentieerde component op leerlingenniveau inhoudt. Deze werking wordt op regelmatige tijdstippen geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig.

Het schoolteam vindt een open communicatie en constructieve samenwerking met alle betrokkenen (inclusief externe partners) zeer belangrijk. Om tegemoet te komen aan de noden van alle kinderen streven we naar een zorgbeleid op maat, met het zorgcontinuüm als referentiekader.   


Voor een volledige zorgvisie klik hier


Home > Zorgvisie