Zorgvisie

Elke leerling wordt nauwkeurig opgevolgd in een uniform leerlingvolgsysteem. De basis van dit volgsysteem is de observatie van uw kind naar zijn welbevinden en betrokkenheid binnen het klasgebeuren en het toetsen van zijn individuele mogelijkheden aan de voorgeschreven leerlijnen. Ook het klaswerk, evaluaties en opvolgingstoetsen i.v.m de leerstof maken deel uit van het volgsysteem. Dit laat ons toe leerlingen die uit de boot dreigen te vallen tijdig te detecteren en hen de nodige, gerichte hulp te bieden zodat deze kinderen weer vlug met de klasgroep kunnen aansluiten. De zorgcoördinator/ taakleerkracht kan de klastitularis bijstaan in haar/zijn taak om gedifferentieerd te werken.Tevens onderhoudt de zorgcoördinator de contacten tussen de leerkracht, de ouders, het CLB, de externe hulpverlener en de directie zodat alle leerhulp op elkaar afgestemd kan worden. Leerbedreigde kinderen worden, enkel met het akkoord van de ouders, voor bijkomende toetsen doorverwezen naar het CLB. Indien nodig en op uitdrukkelijke wens van de ouders kan de hulp van erkende revalidatiecentra ingeroepen worden. Logopedische ondersteuning wordt voor leerplichtige leerlingen niet toegestaan tijdens de lesuren tenzij dit kadert in een GON-begeleiding of revalidatieondersteuning. Voor de leerlingen met een handicap kan in overleg met de ouders en na bespreking op het MDO (Multi-Disciplinair-Overleg) voor extra (materiële) ondersteuning gezorgd worden. Het MDO bestaat uit de directeur, klastitularis, CLB-medewerker(s), zorgcoördinator en externe begeleider(s).
   
Voor een uitgebreide visie kan u hier klikken.


Home > Zorgvisie